เรามีส่วนการผลิตหลายส่วน แต่ละส่วนจะถูกแยกกระจายอยู่หลายจังหวัด เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละจังหวัดและสอดคล้องกับการผลิตมากที่สุด

Rubber